સંગમ

  સંગમ
     દિન  અને  રાતનું  આ  કપરું  સંગમ  શક્ય  નથી;
    રવિ  અને ચંદ્રનું  એ  વિરહ   સંગમ   શક્ય  નથી;
   તન  મન  તૂટેલા  યુગલો નું   સંગમ  શક્ય નથી;
     રહે   પાસ  ગમ  થી  દ્વારે  એનું સંગમ  શક્ય નથી;
      શક્ય    નથી  એ  મિલન  ચકવા– ચકવી  નું  રાત્રે;
        શક્ય   નથી  એ  જોડાણ   બ્રહમચારી  અને પ્રીતનું;
      શક્ય   નથી  એ  જોડાણ ભરતી   ને  ઓટનું  સમુદ્રે;
       શક્ય નથી   જોડાણ જન નું  મનથી  હરેલ    જીતનું .

  

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in કાવ્યો/ ગઝલો. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s