બાબરી (કાવ્ય)

બાબરી

કોઈ ઉતારો આ ધરતી ની બાબરી, ભાર ઓછો કરો એણે જટા વધારી

પ્રથમે તો આવેલા કોંટા જેમ નીકળીને, લીલુડા કેશ જેમ મોતી ચમકીને

પવન લહેરાય ને સંગ એ પણ લહેરાય  સાગર માં મોજા જેમજ લહેરાય

જોઈ જનના દિલ ડૂબી મનોમન ખચિંત રહી એ સહી ના જાય કાનોકાન

લીલુડા કેશ વધતા ને વધતા પહોંચી ગયા છે ઝાડ એ નથી તો રોકાતા

સાપ જીવ જંતુ  કેશમાં ફરે જેમ ટોલા ને લીખ ચીપકે છે ત્યાં ગરોળી જેમ

કોઈ ઉતારો આ ધરતી ની બાબરી, ભાર ઓછો કરો એણે જટા વધારી

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in કાવ્યો/ ગઝલો. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s