આવરે વરસાદ આવ ! (કાવ્ય)

આવરે વરસાદ આવ !
ખેડૂતો જુએ તારી વાટ
મીટ  માંડી બેઠા    ખાટ ……………….આવરે વરસાદ આવ !
વાદળા તો રુમઝુમ દોડે
વીજળી ગર્જે આભને તોડે…………… આવરે વરસાદ આવ !
નદી અને નાળા છલકાય
ઢોર  ને   ઢાંખર  તણાય………………..આવરે વરસાદ આવ !
મોલ જુલે     મારા    ખેતરે
મારા બળદ જોડાય જોતરે……………આવરે વરસાદ આવ !
પાકના એ ઢગ જાજા
આવજે ફરી મેઘરાજા …………………..આવરે વરસાદ આવ !

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in કાવ્યો/ ગઝલો. Bookmark the permalink.