મયુર નર્તન (કાવ્ય)

                  મયુર નર્તન  
ઢેલડ તારો આ લંગડ દાવ આદરી   
બને બહાવરી કોની પાછળ ઉતાવળી
ઓહ ! મયુર નર્તન કરી પાંખો ફેલાવે
ગહેકાટ થી સર્વ ડોલાવી મન બહેકાવે ! 
બની રહે, ખચીંત,લગાવી આમ ફફડાટ
એ  આવી મેઘસવારી, છે તો તરવરાટ
ઉતાવળે જઈ કહો મોરને લગાવે  મન !
રાખે ફેલાવી કળા,અને રૂડું સરળ નર્તન  
એના તાલે, તાલ મિલાવી નાચવાનું મન
ગહેકાટથી ભરી દઈ તૃપ્ત બનાવું મન
પીછીઓ સર્વ ગણી,એને ગોઠવવાની હેમ !
ભૂરાલીલા મહી રંગ મનભરી જોવાની હેમ
આમજ પૂરી ખીલાયેલ કળા ને  જરા જોઈ 
વહાવી દેવો છે સમય ના આડું ક્યાય જોઈ !

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in કાવ્યો/ ગઝલો. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s