હરિ તમ તણા (કાવ્ય)

                         હરિ તમ તણા  
આ હેમાળો હલ્યો કે,ગાત્રો થીજી લાવી રે શિશિર
હાડ ધ્રુજે , દાંત બોલે કટકટ હાલી ગયું રે શરીર
ધરબાવી દીધો કામળો ને સંકોડી લીધા જો અંગ
હદના કમાડ કમળ બીડી લીધા ને વલોપાતે સંગ
તાપણા ઓ ઠરી ગયા  ને ઉડી ચાલી આ જો રાખ
શુષ્ક ઓષ્ઠના સીસકારે ધબકારા ના ગણ તું લાખ
વનકેરા હવે ખૂટયાય લાકડા હોલવાઈ જબક મશાલ
હરિ તમ તણા એક શ્વાસ થી ફરી જીવ થયો રશાલ
આ ઓતરાદા વાય વાયરા ને હલાવ્યા અડગ ડુંગરા
દેહ નીતરે રેલમરેલ ને થોભો ગાત્રો ગયા બળી મારા
જ્ઞાન બારીઓ ખોલી ને દેહ કરી વેગળો આરે જજુમવા
હિમ શીલા ઓ આણી ને લંબાવી ઉપર જેમ ટાઠુંમવા
તન પલળે મન નીતરે, જીહ્વા સુકાય ચોંટે જીવ તાળવે
બારે મેઘના પાણી જીલ્યા અને વાળ્યા છે પાણી માંડવે
અગન તોયે બેઠી ના હામ ખૂટ્યા હવે કુવાના પાણી જો
હરિ તમતણા એક ટીપાથી તરબતર થયુ હવે જીવન જો

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in કાવ્યો/ ગઝલો. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s