નદી

                         નદી
મલકાતી મલપતી આગળે ચાલતી
સીધા અને આડા રસ્તે વળી ચાલતી
બાંધેલ પટમાં  રૂડા બંધન બાંધતી
એમાંજ પુર રેલાવી સરળ સમાતી
વચમાં જે આવે એને સાથેજ તાણતી
હૈયા વરાળ આમ અહી તહી ઠાલતી
કાંકરા કે ઝાંખરા લઇ સાથે ચાલતી
દોડી  જે આવતા ઓકળા સમાવતી
ઝરણાના ધોધને હૈયે જ લગાવતી
વધી જાય વેગ સુસવાટા બોલાવતી
હરણો ની જેમ એ આગળે જ દોડતી
નહાવા ચાહે એને ખુબ  નવડાવતી
મલકાતી મલપતી આગળે ચાલતી
સીધા અને આડા રસ્તે વળી ચાલતી

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in કાવ્યો/ ગઝલો. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s