હળવી પળો

હળવી પળો

મેં મહિનાના છેલ્લા વીકમાં ઇન્ડિયા જવાનું થયું. આથી પંદરેક દિવસનો વિરામ મુકાઈ ગયો. વહાલા વાચક મિત્રોના ઈમેઈલ અને સૂચનો મળ્યા કે કેમ કોઈ મરી મસાલો નહિ ? નીચેની લીંક પર કલીક કરીને એક નવી સાઈટ જોશો કે થોડો ઘણો ખ્યાલ આવશે. વધુ એના વિષે ફરી લખીશ. આભાર !!!!! 🙂 🙂

થોડું ઘણું

About RSM

A freelance writer and film maker. Loves to travel across the world is dream of life ! Playing a sport is another way of life :) સર્વે પ્યારા વાચકો ને મારા નમસ્કાર !!
This entry was posted in પ્રકીર્ણ. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s